Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Uchwalona 11 lipca 2014 r. ustawa z o petycjach weszła w życie 6 września 2015 r. – rok po ogłoszeniu. Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów. Adresatami petycji mogą być organy władzy publicznej, a także organizacje lub instytucje społeczne wykonujące zadania zlecone z zakresu administracji publicznej (petycje będą więc również kierowane do NGO).

Czego może dotyczyć petycja?

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
(art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach)

Petycja powinna zostać rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy. Każdą petycję, która wpłynie do danego organu, trzeba będzie upublicznić na stronie internetowej, informować o przebiegu postępowania i sposobie rozpatrzenia. Obywatel zyska więc możliwość obserwowania, co się dzieje z petycjami (nie tylko jego zgłoszeniem, ale wszystkimi wpływającymi do urzędu).

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.petycje.edu.pl/pl/26/zasady-skladania-i-tryb-rozpatrywania-petycji


Składanie petycji w Komendzie Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej:

- osobiście - u dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej

- pisemnie na adres Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

ul. Kościuszki 23

96-200 Rawa Mazowiecka

- e-mail na adres komendant@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl

- faksem na numer 46 814 28 64

 

http://bip.rawamazowiecka.kpp.policja.gov.pl/275/petycje/21874,Petycje.html