Analiza stanu bezpieczeństwa

Analiza stanu bezpieczeństwa za 2014 rok

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RAWIE MAZOWIECKIEJ

W 2014 ROKU
 

W 2014 roku Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej realizowała zadania uwzględniając podstawowe zagrożenia na podległym terenie zakładające ograniczenie dynamiki przestępstw przy jednoczesnym zwiększeniu ich wykrywalności. Działania służb były również ukierunkowane na szybkie, zdecydowane reagowanie policjantów na wszelkiego rodzaju stwierdzone przypadki popełniania wykroczeń - przede wszystkim o przypadki chuligaństwa oraz spożywania alkoholu w miejscach publicznych i obligatoryjne korzystanie w tego rodzaju zdarzeniach z instytucji postępowania przyspieszonego.

Wyniki działań prowadzonych przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej zostały w niniejszej ocenie przedstawione pod względem realizowanych zagadnień.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI PREWENCYJNEJ

W ramach realizowanych działań o charakterze prewencyjnym funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej osiągnęli następujące wyniki

Liczba interwencji w latach 2013-2014:

Interwencje:

- 2013r. - 4130

- 2014r. - 4457 w tym:

- publiczne : 2013r. - 3180, 2014. - 3585

- domowe : 2013r, - 904, 2014r. - 833

Liczba nałożonych mandatów karnych:

- ogółem

- 2013r. - 7098

- 2014r. - 7709

- bez ruchu drogowego : 2013r. - 886, 2014r. - 860

Liczba sporządzonych do sądu wniosków o ukaranie:

- 2013r. - 576

- 2014r. - 739

Ponadto z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2014 roku zrealizowano:

Doprowadzono i zatrzymano osób. - 524 ( w 2013r. - 385)

Udzielono asysty lub pomocy podmiotom uprawnionym. – 127 (71)

Powiadomiono komisji ds. uzależnień. – 7 (4)

Zabezpieczono miejsc zdarzeń. – 1312 (1237)

Zatrzymano dowodów rejestracyjnych. – 1451

Zatrzymano uprawnień do kierowania. – 107 (137)

Charakterystyka przestępczości nieletnich

W 2014 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej stwierdzono popełnienie 79 czynów karalnych przez 34 nieletnich sprawców. Czyny karalne popełnione przez nieletnich stanowią 11,8 % ogólnej liczby przestępstw kryminalnych. W poszczególnych kategoriach przestępczości wygląda to następująco:

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu – 17 czynów

Przestępstwa przeciwko mieniu - 9 czyny

Przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu – 23 czyny

Przestępstwa narkotykowe - 4 czyny

Inne – 26 czynów

PRACA DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZA

W 2014 roku Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej wraz z podległym Komisariatem Policji w Białej Rawskiej wszczęła 972 postępowań przygotowawczych, co dało dynamikę na poziomie 86%. W toku prowadzonych postępowań stwierdzono 971 przestępstw (dynamika 84%),.. W omawianym okresie wykrywalność ogólna wyniosła 74.9% co dało wzrost na poziomie 0,3% . Wykrywalność przestępstw kryminalnych w naszej jednostki ukształtowała się na poziomie 65,7% i była wyższa w porównaniu z 2013 rokiem o 5,2%

Liczba stwierdzonych przestępstw w poszczególnych kategoriach:

1. Bójka lub pobicie - 16 ( w 2013r. - 16),

2. Kradzież cudzej rzeczy - 138 (202)

3. Kradzież z włamaniem - 96 (105)

4. Uszkodzenie rzeczy - 30 (38)

5. Rozbój - 15 (14)

Jak wynika z powyższych danych nastąpił spadek liczby przestępstw we wszystkich tych kategoriach. Jedynie bójek/pocić zanotowanych było tyle samo.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

W roku 2014 w stosunku do roku 2013 nastąpił wzrost w ogólnej liczbie wypadków z 70 na 77. W wypadkach tych zginęło 8 osób (to jest o 1 więcej niż w roku ubiegłym), rannych zostało 90 osób. Nastąpił wzrost w porównaniu z 2013 rokiem, kiedy to rannych zostało 81 osób.

Liczba kolizji drogowych - 408 ( w 2013 r. 471)

Liczba wypadków drogowych z winy nietrzeźwych kierujących - 4 ( w 2013r. 10) , pieszych - 1, ( w 2013 r. 3).