Analiza stanu bezpieczeństwa

Analiza stanu bezpieczeństwa za 2013 rok

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RAWIE MAZOWIECKIEJ

W 2013 ROKU
 

W 2013 roku Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej realizowała zadania uwzględniając podstawowe zagrożenia na podległym terenie zakładające ograniczenie dynamiki przestępstw przy jednoczesnym zwiększeniu ich wykrywalności. Działania służb były również ukierunkowane na szybkie, zdecydowane reagowanie policjantów na wszelkiego rodzaju stwierdzone przypadki popełniania wykroczeń - przede wszystkim o przypadki chuligaństwa oraz spożywania alkoholu w miejscach publicznych i obligatoryjne korzystanie w tego rodzaju zdarzeniach z instytucji postępowania przyspieszonego.

Wyniki działań prowadzonych przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej zostały w niniejszej ocenie przedstawione pod względem realizowanych zagadnień.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI PREWENCYJNEJ

W ramach realizowanych działań o charakterze prewencyjnym funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej osiągnęli następujące wyniki:

Liczba interwencji w latach 2012-2013:

Interwencje:

- 2012r. - 4591,

- 2013r. - 4130 w tym:

- publiczne : 2012r. - 3526, 2013r. - 3180

- domowe : 2012r. - 1065, 2013r, - 904

Liczba nałożonych mandatów karnych:

- ogółem:

- 2012r. - 4556,

- 2013r. - 7098

- bez ruchu drogowego : 2012r. - 834, 2013r. - 886

Liczba sporządzonych do sądu wniosków o ukaranie:

- 2012r. - 525.

- 2013r. - 576

Liczba osób wylegitymowanych:

- 2012r. - 22029

- 2013r. - 27641

Ponadto z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2013 roku zrealizowano:

Doprowadzono i zatrzymano osób 385 (w 2012r. - 375)

Udzielono asysty lub pomocy podmiotom uprawnionym – 71 ( 68)

Powiadomiono komisji ds. uzależnień – 4 (12)

Odbyto spotkań ze społeczeństwem – 43 (35)

Zabezpieczono miejsc zdarzeń – 1237 (1470)

Zatrzymano dowodów rejestracyjnych – 018 (498)

Zatrzymano uprawnień do kierowania – 137 (120)

Przeprowadzono debat społecznych - 2

 

Charakterystyka przestępczości nieletnich

W 2013 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej stwierdzono popełnienie 70 czynów karalnych przez 26 nieletnich sprawców. Czyny karalne popełnione przez nieletnich stanowią 9 % ogólnej liczby przestępstw kryminalnych. W poszczególnych kategoriach przestępczości wygląda to następująco:

przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu – 13 czynów

Przestępstwa przeciwko mieniu - 23 czyny

Przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu – 14 czyny

Przestępstwa narkotykowe - 2 czynów

Inne – 18 czynów

 

PRACA DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZA

W 2013 roku Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej wraz z podległym Komisariatem Policji w Białej Rawskiej wszczęła 1155 postępowań przygotowawczych, co dało dynamikę na poziomie 96,0%. W toku prowadzonych postępowań stwierdzono 1129 przestępstw (dynamika 88,2%), wykryto 848 przestępstw. W omawianym okresie wykrywalność ogólna wyniosła 74.6% . Wykrywalność przestępstw kryminalnych w naszej jednostki ukształtowała się na poziomie 60.5%

Liczba stwierdzonych przestępstw w poszczególnych kategoriach:

2. Bójka lub pobicie - 16 ( w 2012r. - 22),

3. Kradzież cudzej rzeczy - 202 (211)

4. Kradzież z włamaniem - 105 (156)

5. Uszkodzenie rzeczy - 38 (48)

6. Rozbój - 14 (14)

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

W roku 2013 w stosunku do roku 2012 nastąpił spadek w ogólnej liczbie wypadków z 95 na 70. W wypadkach tych zginęło 7 osób (to jest o 1 więcej niż w roku ubiegłym), rannych zostało 81 osób. Nastąpił spadek w porównaniu z 2012 rokiem, kiedy to rannych zostało 121 osób.

Liczba kolizji drogowych - 471 ( w 2012 r. - 550)

Liczba zdarzeń drogowych z winy nietrzeźwych kierujących - 10, pieszych - 3. W 2012 roku odpowiednio - 7 i 4 sprawców.

Liczba nietrzeźwych kierujących - 285 ( w 2012 r. - 310)