Analiza stanu bezpieczeństwa

Analiza stanu bezpieczeństwa za 2012 rok

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

PUBLICZNEGO ZA OKRES 2012 ROKU NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

W RAWIE MAZOWIECKIEJ

 

W 2012 roku Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej realizowała zadania uwzględniając podstawowe zagrożenia na podległym terenie zakładające ograniczenie dynamiki przestępstw przy jednoczesnym zwiększeniu ich wykrywalności. Działania służb były również ukierunkowane na szybkie, zdecydowane reagowanie policjantów na wszelkiego rodzaju stwierdzone przypadki popełniania wykroczeń - przede wszystkim o przypadki chuligaństwa oraz spożywania alkoholu w miejscach publicznych i obligatoryjne korzystanie w tego rodzaju zdarzeniach z instytucji postępowania przyspieszonego.

Wyniki działań prowadzonych przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej zostały w niniejszej ocenie przedstawione pod względem realizowanych zagadnień.

OCENA DZIAŁALNOŚCI PREWENCYJNEJ

W ramach realizowanych działań o charakterze prewencyjnym funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej osiągnęli następujące wyniki:

Liczba interwencji w latach 2011-2012:

Interwencje:

- 2011r. - 3483,

- 2012r. - 4591 w tym:
- publiczne : 2011r. - 2161; 2012r. - 3526,

- domowe : 2011r. - 1096; 2012r. - 1065

Liczba nałożonych mandatów karnych:

- ogółem 2011r. - 4284;

- 2012r. - 4556,

- bez ruchu drogowego : 960; 1458.

Liczba sporządzonych do sądu wniosków o ukaranie:

- 2011r. - 522;

- 2012r. - 525.

Ponadto z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2012 roku zrealizowano:

1. Doprowadzono i zatrzymano osób - 375.

2. Udzielono asysty lub pomocy podmiotom uprawnionym – 68.

3. Powiadomiono komisji ds. uzależnień – 12.

4. Odbyto spotkań ze społeczeństwem – 35.

5. Zabezpieczono miejsc zdarzeń – 1470

6. Zatrzymano dowodów rejestracyjnych – 498.

7. Zatrzymano uprawnień do kierowania – 120

8. Zatrzymano na gorącym uczynku przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu ogółem osób – 391 w tym sprawców:

a) rozboju – 14,

b) bójek i pobić – 53,

c) uszkodzeń mienia – 12,

d) związanych z narkomanią – 5,

e) kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwym – 241,

f) innych przestępstw – 79.

g) zatrzymano osób poszukiwanych - 58

Charakterystyka przestępczości nieletnich

W 2012 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej stwierdzono popełnienie 108 czynów karalnych przez 76 nieletnich sprawców. Czyny karalne popełnione przez nieletnich stanowią 13 % ogólnej liczby przestępstw kryminalnych. W poszczególnych kategoriach przestępczości wygląda to następująco:

1. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu – 13 czynów

2. Przestępstwa przeciwko mieniu - 23 czyny

3. Przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu – 34 czyny

4. Przestępstwa narkotykowe - 12 czynów

5. Inne – 26 czynów

 

PRACA DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZA

W 2012 roku Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej wraz z podległym Komisariatem Policji w Białej Rawskiej wszczęła 1192 postępowania przygotowawcze, co dało dynamikę na poziomie 98,0%. W toku prowadzonych postępowań stwierdzono 1278 przestępstw (dynamika 96,2%), wykryto 961 przestępstw . W omawianym okresie wykrywalność ogólna wyniosła 73.8% . Wykrywalność przestępstw kryminalnych w naszej jednostki ukształtowała się na poziomie 61.7% .

Liczba stwierdzonych przestępstw w poszczególnych kategoriach:

1. Uszczerbek na zdrowiu - 17,

2. Bójka lub pobicie - 22,

3. Kradzież cudzej rzeczy - 211

4. Kradzież z włamaniem - 156

5. Uszkodzenie rzeczy - 48

6. Rozbój - 14

7. Przestępstwa narkotykowe - 41

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

W roku 2012 w stosunku do roku 2011 nastąpił spadek w ogólnej liczbie wypadków o 13,7% (było 95). Wypadków ze skutkiem śmiertelnym zanotowano 6 co daje spadek o 50% w stosunku do roku 2011 (było 12), w liczbie ofiar śmiertelnych spadek wyniósł 54% (było 13) natomiast w ilości rannych nastąpił spadek ze 122 do 121 osób. Liczba kolizji drogowych jest na podobnym poziomie - spadek o 0,2% w stosunku do roku 2011 (było 522).

W roku 2012 na terenie powiatu rawskiego zanotowano 82 wypadki drogowe i 546 kolizji drogowych. Z winy nietrzeźwego kierującego było 7 wypadków, z winy nietrzeźwego pieszego - 4 natomiast kolizji z drogowych z winy nietrzeźwego kierującego odnotowano 21, natomiast z winy nietrzeźwego pieszego - 3. W sumie w 2012r. zatrzymano 310 nietrzeźwych kierujących ( w 2011r. - 286).