Analiza stanu bezpieczeństwa

Analiza stanu bezpieczeństwa za 2008 rok

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

PUBLICZNEGO ZA OKRES 2008 ROKU NA TERENIE

DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

W RAWIE MAZOWIECKIEJ

 

W 2008 roku Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej realizowała zadania uwzględniając podstawowe zagrożenia na podległym terenie zakładające ograniczenie dynamiki przestępstw przy jednoczesnym zwiększeniu ich wykrywalności. Działania służb były również ukierunkowane na szybkie, zdecydowane reagowanie policjantów na wszelkiego rodzaju stwierdzone przypadki popełniania wykroczeń - przede wszystkim o przypadki chuligaństwa oraz spożywania alkoholu w miejscach publicznych i obligatoryjne korzystanie w tego rodzaju zdarzeniach z instytucji postępowania przyspieszonego.

Wyniki działań prowadzonych przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej zostały w niniejszej ocenie przedstawione pod względem realizowanych zagadnień.

OCENA DZIAŁALNOŚCI PREWENCYJNEJ

1. Wylegitymowano i zarejestrowano w bazie komputerowej osób – 22245.

2. Przeprowadzono interwencji ogółem – 4284, w tym:

a) w miejscach publicznych – 2991,

b) domowych – 1293,

3. Doprowadzono osób ogółem - 501

a) w celu wytrzeźwienia do:

- do jednostki Policji – 334,

- do miejsca zamieszkania – 18,

- do placówek służby zdrowia – 29,

b) do prokuratury – 15,

c) sądu – 53,

d) ZK – 28,

e) inne - 24

4. Przeprowadzono wywiadów ogółem – 1244, w tym na polecenie:

a) sądu i prokuratury – 452,

b) komorników sądowych – 23,

c) Policji – 731,

d) innych uprawnionych organów – 38.

 

5. Wykonano konwojów – 271, w tym na polecenie:

a) sądu – 185,

b) prokuratora – 33,

c) jednostek Policji – 53.

6. W konwojach:

a) udział wzięło policjantów – 730,

b) przepracowali godzin – 2150,

c) przejechali km – 19480.

7. Udzielono asysty lub pomocy podmiotom uprawnionym – 14.

8. Powiadomiono komisji ds. uzależnień – 29.

9. Odbyto spotkań ze społeczeństwem – 78.

10. Zabezpieczono miejsc zdarzeń – 638.

11. Zatrzymano dowodów rejestracyjnych – 501.

12. Zatrzymano uprawnień do kierowania – 108.

13. Zatrzymano na gorącym uczynku przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu ogółem osób – 375 w tym sprawców:

a) rozboju –13,

b) bójek i pobić – 34,

c) uszkodzeń mienia – 14 ,

d) uszkodzeń ciała – 5,

e) związanych z narkomanią – 8,

f) kradzieże pojazdów - 3

g) włamań do obiektów – 6,

h) kradzieży (kieszonkowa, mieszkaniowa i inna) – 15,

i) kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwym – 233,

j) innych przestępstw – 44.

14. Nałożono ogółem - 7690 mandatów karnych, w tym:

a) drogowych - 6969,

b) na kierujących – 6862,

c) na pieszych – 107,

d) wychowaniu w trzeźwości – 349,

e) porządkowych – 139,

f) innym przepisom – 233.

15. Skierowano wniosków o ukaranie do sądu ogółem – 784, w tym za wykroczenia przeciwko:

a) porządkowi i spokojowi publicznemu – 202,

b) bezpieczeństwu osób i mienia – 7,

c) bezpieczeństwu i porządkowi na drogach ogółem – 381,

d) nietrzeźwych pieszych – 7,

e) nietrzeźwych kierujących – 16,

f) obyczajowości publicznej – 29,

g) mieniu ogółem – 65,

h) kradzieży – 70,

i) uszkodzenia mienia – 13,

j) wychowaniu w trzeźwości – 22.

16. Pouczono – 3774 osoby.

17. Zestawienie sił skierowanych do służby patrolowej:

a) OPI – 3313,

b) Rewir Dzielnicowych – 1088,

c) Inni policjanci prewencji – 295,

d) Służba kryminalna – 1248,

e) Służba ponadnormatywna – 227,

f) Służba z siłami pozapolicyjnymi (SM, SR, SL) – 153.

18. Ponadto do służby użyto:

a) samochodów – 2280,

b) psów służbowych – 313.

19. Zabezpieczono imprez sportowych – 11,

a) zaangażowano policjantów – 22,

b) koszty finansowe – 1019 zł.

20. Zabezpieczono przejazdów kibiców - 48.

a) zaangażowano policjantów - 113,

b) koszty finansowe – 7128 zł.

21. Zabezpieczono masowych imprez kulturalnych, muzycznych, festynów – 12.

a) zaangażowano policjantów – 211,

b) koszty finansowe – 46500 zł.

22. Zabezpieczono nie masowych imprez kulturalnych, muzycznych, festynów – 6.

a) zaangażowano policjantów – 21,

b) koszty finansowe – 2290.

 

Charakterystyka przestępczości nieletnich

W 2008 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej stwierdzono popełnienie 1172 przestępstw w tym 111 czynów karalnych popełnione zostało przez 65 nieletnich sprawców. Czyny karalne popełnione przez nieletnich stanowią 9.5% ogólnej liczby przestępstw, co stanowi wzrost ujawnialności w odniesieniu do 200z roku o 2.1%. Dynamika przestępczości nieletnich w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o 135%

PRACA DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZA

W 2008 roku Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej wraz z podległym Komisariatem Policji w Białej Rawskiej wszczęła 1144 postępowania przygotowawcze, co dało dynamikę na poziomie 113.7%. W toku prowadzonych postępowań stwierdzono 1172 przestępstwa (dynamika 102,8%), wykryto 894 przestępstwa. W omawianym okresie wykrywalność ogólna wyniosła 75.8% i w porównaniu do roku 2007 nastąpił wzrost wykrywalności o 1.8%, Wykrywalność przestępstw kryminalnych w naszej jednostki ukształtowała się na poziomie 66.1% i wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego o 2.2% i tendencja wzrostowa utrzymuje się od trzech lat z czego próg 63% wykrywalności kryminalnej osiągnięto po raz pierwszy w 2006 roku