Analiza stanu bezpieczeństwa

Analiza stanu bezpieczeństwa za 2016 rok

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSWTA

NA TERENIE DZIAŁANIA

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RAWIE MAZOWIECKIEJ

W 2016 ROKU

 

W 2016 roku Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej wraz z podległym Komisariatem Policji w Białej Rawskiej wszczęła 911 postępowań przygotowawczych.

Przestępstwa stwierdzone w poszczególnych kategoriach:

uszczerbek na zdrowiu – 24 (12 w 2015r.)

bójka, pobicie – 18 (14 w 2015r.)

kradzież cudzej rzeczy – 156 (192 w 2015r.)

kradzież pojazdu – 8 (9 w 2015r.)

kradzież z włamaniem 121 (94 w 2015r)

rozbój 17 (11w 2015)

uszkodzenie rzeczy 33 (39 w 2015r.)

przestępstwa narkotykowe 50 (86 w 2015r.)

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI PREWENCYJNEJ

W ramach realizowanych działań o charakterze prewencyjnym funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej osiągnęli następujące wyniki:

W okresie styczeń - grudzień 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji
w Rawie Mazowieckiej oraz funkcjonariusze Komisariatu Policji w Białej Rawskiej:

1. Wylegitymowali 30199 osób, 28095 osób (2015r.) które zostały zarejestrowane w bazie komputerowej

2. Brali udział w 4350 , 4922 (2015r.); interwencjach, w tym:

publiczne :

- 2015r. - 4077

- 2016r. - 3523

domowe :

- 2015r. - 823

- 2016r. - 815

Doprowadzeni do wytrzeźwienia:

2015 roku – 60 osób – 59 mężczyzn i 1 kobieta

2016 roku – 233 osób – 68 mężczyzn i 3 kobiety

 

Ponadto w analizowanym okresie funkcjonariusze z tutejszej jednostki:

1. Zatrzymali ogółem 33 sprawców przestępstw w tzw. 7 kategoriach (kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież pojazdu, uszkodzenie rzeczy, uszczerbek na zdrowiu, rozbój) uszkodzenie ciała

2. Za wszystkie wykroczenia nałożyli łącznie 6893 mandaty karne , 6922 (2015r.); zastosowali 1208 (2015r.); 1319 (2014r.) pouczeń oraz w 921 sprawach sporządzili wnioski o ukaranie do sądu., 833 (2015r.);

3. Udzielili 66 asyst lub pomocy podmiotom uprawnionym, 41 (2015r.);

4. Sporządzili 18 powiadomień w sprawie uzależnień od alkoholu i innych środków, 48 (2015r.);

ZAPOBIEGANIE DEMORALIZACJI I PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH

W 2016 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej stwierdzono popełnienie 142 czynów karalnych przez 50 nieletnich sprawców. W porównaniu z rokiem 2015 wzrosła aż o 69 liczba stwierdzonych czynów nieletnich, co daje dynamikę na poziomie 194,5. Czyny karalne popełnione przez nieletnich stanowią 22,5 % ogólnej liczby przestępstw kryminalnych. W poszczególnych kategoriach przestępczości wygląda to następująco:

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu – 16 czynów

Przestępstwa przeciwko mieniu – 8 czynów

Przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu – 14 czynów

Przestępstwa narkotykowe - 0 czynów

5. Inne – 33 czynów

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Wypadki drogowe – 77 (97 w 2015r)

Liczba osób rannych w wypadkach drogowych 106 (115 w 2015r.)

Liczba ofiar śmiertelnych – 2 (7 w 2015r.)

Kolizje drogowe - 448 (426 w 2015r.)

KRAJOWA MAPA ZAGROZENIA BEZPIECZEŃSTWA

Ogólna liczba zgłoszeń – 251

Zgłoszenia niepotwierdzone – 172

Zgłoszenia potwierdzone – 75